• Thursday - 16. Nov 2017

 • 22:30
 • 23:30
 • Friday - 17. Nov 2017

 • 20:00
 • 20:30
 • 20:30
 • 21:00
  21:00
  21:30
  Location: Codex Stage
 • 22:45
 • 22:45
 • 23:15
  23:15
  00:00
  Location: Codex Stage
 • 00:00
  00:00
  00:30
  Location: Furnace Stage
 • Saturday - 18. Nov 2017

 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
  21:30
  22:00
  Location: Furnace Stage
 • 21:45
 • 22:15
 • 22:45
 • 23:15
  23:15
  00:00
  Location: Codex Stage